Γνωστοποίηση Προγραμματιζόμενης Νέας Υπηρεσίας Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επιβατών

M

Με την Οδηγία 2012/34 άρθρα 38 παρ.4, 10, 11 και 11 Α, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2016/2370, απελευθερώθηκε η αγορά υπηρεσιών εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών.

Η ΡΑΣ, σε εφαρμογή των (ΕΕ) 2018/1795 και 2014/869, με την υπ’αριθμ.9878/13.03.2019 Απόφαση ενέκρινε το ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, το οποίο οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα στη ΡΑΣ όποια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται ναδραστηριοποιηθεί σε υπηρεσία σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών που προορίζεται να λειτουργεί ως τακτική υπηρεσία σύμφωνα με πίνακα δρομολογίων, η οποία είναι είτε εντελώς νέα, είτε συνεπάγεται σημαντική μεταβολή υφιστάμενης υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, ιδίως όσον αφορά την αυξημένη συχνότητα των υπηρεσιών ή τον αυξημένο αριθμό στάσεων, και η οποία δεν παρέχεται βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Συνημμένα:

Κανονισμός (ΕΕ) 2014/869
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1795
Οδηγία 2012/34
Έντυπο με πληροφορίες συμπλήρωσης

X