Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΡΑΣ, σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 11 του ν.3891/2010 όπως ισχύει, είναι ο εθνικός φορέας (National Enforcement Body – NEB) υπεύθυνος για την επιβολή της εφαρμογής του Κανονισμού. Σκοπός της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτως ώστε να προωθηθεί η αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Ο Κανονισμός θέτει τα θεμέλια για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες και την κατανόηση των δικαιωμάτων τους όταν ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς στην ΕΕ. Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του, καθώς και την καθιέρωση συστήματος αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων.

Επίσης, στον Κανονισμό, προβλέπεται ειδική μέριμνα για την παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης των συρμών και τις διευκολύνσεις επί της αμαξοστοιχίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρόμων εντός της ΕΕ ψηφίζοντας  τον «Κανονισμό  (ΕΕ) 2021/782 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)» που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 6 Ιουνίου 2023.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στόχος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 είναι να προστατεύονται τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ένωση, ιδίως σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της χρήσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Δικαιώματα ως προς τις εξής υπηρεσίες:

 • Σύμβαση μεταφοράς (εισιτήριο) – διαθεσιμότητα – κρατήσεις
 • Μεταφορά αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ταξιδιωτικές πληροφορίες
 • Δρομολόγια – καθυστερήσεις – απώλειες ανταπόκρισης – ακυρώσεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης – συνδρομής – πληροφόρησης σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα
 • Ασφάλιση επιβατών – αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ποιότητα υπηρεσιών

Υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωση στους όρους:

 • Μεταφοράς αντικειμένων (χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων, ζώων)
 • Σήμανσης αποσκευών
 • Μεταφοράς οχημάτων
 • Μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Επισημαίνεται ότι, με την υπουργική απόφαση Φ4/οικ93662/821/27.12.2019 του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανανεώθηκε για δεύτερη φορά η εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ΕΚ 1371/2007, για το σύνολο των υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό της χώρας και στα ταξίδια που πραγματοποιούνται με αφετηρία την Ελλάδα και προορισμό της Σερβία ή χώρες πέραν της Σερβίας και αντίστροφα, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Η εξαίρεση είναι πενταετής για τα άρθρα 10,13,15,16,17,18 (2α,2β,4) και τριετής για το άρθρο 28 (παρ. 2) και ισχύει από την 01.12.2019.

Τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισμού, πλην των αναφερομένων, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, ενώ για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους.

Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις Επιβατών μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες  Your Europe, Your guide to Greece.

Εκθέσεις

Η ΡΑΣ εκπονεί περιοδικά εκθέσεις – συγκριτικές μελέτες που απορρέουν από την επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που συλλέγει από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών, τους διαχειριστές επιβατικών σταθμών καθώς και από τους ελέγχους που διενεργεί η ίδια για την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007.
Με τη συλλογή δεδομένων και την στατιστική τους επεξεργασία η ΡΑΣ επιδιώκει να καταγράψει τα κυριότερα και συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών, να αξιολογήσει την επίγνωση των δικαιωμάτων τους, να καταγράψει εμπειρίες επιβατών, με τελικό σκοπό τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για πρακτικές φιλικές προς τον επιβάτη σιδηροδρομικών γραμμών.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1371/2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1371/2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2018-2019

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου Καταγγελίας

Σύμφωνα με το αρ. 27 του Κανονισμού ΕΚ 1371/2007, οποιοσδήποτε επιβάτης δικαιούται να υποβάλλει παράπονο-καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, όταν θεωρεί ότι έχει παραβιασθεί δικαίωμά του που προβλέπεται στον Κανονισμό.  Η επιχείρηση απαντά εντός ενός μηνός ή εντός τριών μηνών, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο παράπονο-καταγγελία, ο επιβάτης μπορεί να απευθυνθεί στη ΡΑΣ. Αν το επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στη ΡΑΣ, η οποία και θα προωθήσει το παράπονο στην αρμόδια σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου κατ’ αρχήν να ενημερωθεί για τις απόψεις της.  Η ΡΑΣ δρα ως δευτεροβάθμιο όργανο προστασίας των επιβατών, δίνοντας πάντα τη δυνατότητα στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, που αποτελεί και το αντισυμβαλλόμενο μέλος, μέσω του εισιτηρίου, με τον επιβάτη,  να εκθέσει τις απόψεις του.

Για την υποβολή παραπόνου, ο επιβάτης συμπληρώνει ηλεκτρονικά την κάτωθι φόρμα παραπόνου-καταγγελίας επιβάτη. Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στη ΡΑΣ και με email, fax ή τηλεφωνικά μέσω των στοιχείων επικοινωνίας.

Έχω υποβάλλει το παράπονο στην επιχείρηση

Έχω λάβει απάντηση από την επιχείρηση & επισυνάπτεται

*Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Ανώνυμα & υβριστικά παράπονα δεν απαντώνται. Το παράπονο, αν δεν έχει υποβληθεί στη σιδηροδρομική επιχείρηση, διαβιβάζεται σε αυτήν αυτούσιο.*

Συναινώ στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΣ, σύμφωνα με τις παρ. 11-12 του άρθρου 28 του ν.3891/2010 (Α’188) και τον Κανονισμό ΕΚ 1371/2007 «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επιβατών Σιδηροδρομικών Γραμμών

Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών EL
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών EN
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/782 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ΕΛ
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/782 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) EN
Περίληψη των δικαιωμάτων επιβατών του Κανονισμού 1371/2007
Υπουργική Απόφαση αριθ.  Φ4/οικ93662/821/27.12.2019
Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για ΕΚ 1371-2007
Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ4/59820/4768/1.12.2014
Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ4/61802/6533/17.12.2009
COM-2011-898_Ανακοίνωση Επιτροπής_Δικαιώματα Επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς
Διαδικασία χειρισμού παραπόνων από τη ΡΑΣ

Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (en)

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19
Ανακοίνωση της Επιτροπής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19 (en)

Σχετικά Έγγραφα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1371/2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017

Δικαιώματα Επιβατών – Συχνές Ερωτήσεις στο πλαίσιο της κατάστασης αναφορικά με τη νόσο Covid 19 (ΕΛ)
FAQ- Passenger Rights and package travel in connection with COVID 19
X