Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΡΑΣ, σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 11 του ν.3891/2010 όπως ισχύει, είναι ο εθνικός φορέας (National Enforcement Body – NEB) υπεύθυνος για την επιβολή της εφαρμογής του Κανονισμού. Σκοπός της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτως ώστε να προωθηθεί η αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Ο Κανονισμός θέτει τα θεμέλια για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες και την κατανόηση των δικαιωμάτων τους όταν ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς στην ΕΕ. Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του, καθώς και την καθιέρωση συστήματος αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων.

Επίσης, στον Κανονισμό, προβλέπεται ειδική μέριμνα για την παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης των συρμών και τις διευκολύνσεις επί της αμαξοστοιχίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στόχος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 είναι να προστατεύονται τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ένωση, ιδίως σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της χρήσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Δικαιώματα ως προς τις εξής υπηρεσίες:

 • Σύμβαση μεταφοράς (εισιτήριο) – διαθεσιμότητα – κρατήσεις
 • Μεταφορά αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ταξιδιωτικές πληροφορίες
 • Δρομολόγια – καθυστερήσεις – απώλειες ανταπόκρισης – ακυρώσεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης – συνδρομής – πληροφόρησης σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα
 • Ασφάλιση επιβατών – αποσκευών – ποδηλάτων – οχημάτων
 • Ποιότητα υπηρεσιών

Υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωση στους όρους:

 • Μεταφοράς αντικειμένων (χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων, ζώων)
 • Σήμανσης αποσκευών
 • Μεταφοράς οχημάτων
 • Μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Επισημαίνεται ότι, με την υπουργική απόφαση Φ4/οικ93662/821/27.12.2019 του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανανεώθηκε για δεύτερη φορά η εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ΕΚ 1371/2007, για το σύνολο των υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό της χώρας και στα ταξίδια που πραγματοποιούνται με αφετηρία την Ελλάδα και προορισμό της Σερβία ή χώρες πέραν της Σερβίας και αντίστροφα, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Η εξαίρεση είναι πενταετής για τα άρθρα 10,13,15,16,17,18 (2α,2β,4) και τριετής για το άρθρο 28 (παρ. 2) και ισχύει από την 01.12.2019.

Τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισμού, πλην των αναφερομένων, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, ενώ για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους.

Εκθέσεις

Η ΡΑΣ εκπονεί περιοδικά εκθέσεις – συγκριτικές μελέτες που απορρέουν από την επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που συλλέγει από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών, τους διαχειριστές επιβατικών σταθμών καθώς και από τους ελέγχους που διενεργεί η ίδια για την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007.
Με τη συλλογή δεδομένων και την στατιστική τους επεξεργασία η ΡΑΣ επιδιώκει να καταγράψει τα κυριότερα και συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών, να αξιολογήσει την επίγνωση των δικαιωμάτων τους, να καταγράψει εμπειρίες επιβατών, με τελικό σκοπό τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για πρακτικές φιλικές προς τον επιβάτη σιδηροδρομικών γραμμών.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1371/2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017

Υποβολή Παραπόνων-Καταγγελιών Επιβατών

Σύμφωνα με το αρ. 27 του Κανονισμού ΕΚ 1371/2007, οποιοσδήποτε επιβάτης δικαιούται να υποβάλλει παράπονο-καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, όταν θεωρεί ότι έχει παραβιασθεί δικαίωμά του που προβλέπεται στον Κανονισμό.  Η επιχείρηση απαντά εντός ενός μηνός ή εντός τριών μηνών, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο παράπονο-καταγγελία, ο επιβάτης μπορεί να απευθυνθεί στη ΡΑΣ. Αν το επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στη ΡΑΣ, η οποία και θα προωθήσει το παράπονο στην αρμόδια σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου κατ’ αρχήν να ενημερωθεί για τις απόψεις της.  Η ΡΑΣ δρα ως δευτεροβάθμιο όργανο προστασίας των επιβατών, δίνοντας πάντα τη δυνατότητα στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, που αποτελεί και το αντισυμβαλλόμενο μέλος, μέσω του εισιτηρίου, με τον επιβάτη,  να εκθέσει τις απόψεις του.

Για την υποβολή παραπόνου, ο επιβάτης συμπληρώνει ηλεκτρονικά την κάτωθι φόρμα παραπόνου-καταγγελίας επιβάτη. Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στη ΡΑΣ και με email, fax ή τηλεφωνικά μέσω των στοιχείων επικοινωνίας.

Έχω ήδη υποβάλλει καταγγελία στην εταιρεία

Συναινώ στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΣ, σύμφωνα με τις παρ. 11-12 του άρθρου 28 του ν.3891/2010 (Α’188) και τον Κανονισμό ΕΚ 1371/2007 «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επιβατών Σιδηροδρομικών Γραμμών

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1371/2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017

X