«Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς»

Η πράξη «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης, με αρ. πρωτ. 4071/1319/Α3 /24-06-2019 και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5041862. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ Ε1711 με κωδικό 2019ΣΕ17110005. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη συνεισφέρει την αναβάθμιση της ικανότητας της ΡΑΣ για υποστήριξη κατά τρόπο ουσιαστικό και τελέσφορο στην ανάπτυξη της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς μέσω των εξής παρεμβάσεων που επιδιώκονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου:

• Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της πληροφόρησης που παρέχει η ΡΑΣ στους νεοεισερχόμενους υποψήφιους επενδυτές, με την έκδοση πρότυπων οδηγών και προτυποποιημένων διαδικασιών.
• Δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους οικονομικούς και τεχνικούς παραμέτρους του σιδηροδρομικού τομέα.
• Αποτύπωση των πιθανών ευκαιριών, εμποδίων και κινδύνων που οφείλει να γνωρίζει κάθε επενδυτής-επιχειρηματίας που αξιολογεί την είσοδό του στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή.
• Δημιουργία προτύπων και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια νέα σιδηροδρομική επιχείρηση
• Δημιουργίας διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις.

Η πράξη εστιάζεται στην διευκόλυνση των νέων επιχειρήσεων, προκειμένου να αρθούν οι πρακτικές δυσκολίες οι οποίες πρόκειται να συναντήσουν στην προσπάθειά τους για είσοδο στον χώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό θα συμβεί τόσο με την εκπόνηση οδηγών Εφαρμογής, πρότυπων οδηγών και εγγράφων για την αδειοδότηση τους αλλά και με την δημιουργία web εργαλείων με τα οποία θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς και θα διευκολυνθούν στην εκτίμηση βιωσιμότητας της εταιρείας τους. Οι νέες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τον ανταγωνισμό. Επίσης, μέσω της πράξης, ενισχύεται η ενημέρωση των σιδηροδρομικών επιβατών και τους δίνεται η δυνατότητα μέσω web εφαρμογών να επικοινωνήσουν αμφίδρομα τόσο για την υποβολή παραπόνου – καταγγελίας αλλά και για την λήψη χρήσιμων πληροφοριών για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 317.440 €.
Για την υλοποίηση της η προτεινόμενη πράξη αναλύεται σε τρία (3) επιμέρους υποέργα ως εξής :

Στο υποέργο 1 περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση Οδηγού Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, Εκπόνηση πρακτικού οδηγού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, Εκπόνηση Πρότυπων Οδηγών Business plan για φορείς και επιχειρήσεις εκτός του μεταφορικού τομέα, Έκδοση Οδηγών Εφαρμογής και τυχόν άλλων εγγράφων που απορρέουν από τη Νομοθεσία του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου, Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης σχετικά με την εξέταση Οικονομικής Ισορροπίας της υφιστάμενης σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, παρακολούθηση τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του σιδηροδρομικού τομέα για την αναλυτική αποτύπωση των συνθηκών στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά.

Με το ανωτέρω υποέργο δίνεται η δυνατότητα των δυνητικών νεοεισερχόμενων επιχειρηματιών να έχουν εύκολη πρόσβαση και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς, την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υποδομών. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σημαντική βοήθεια για την άρση πιθανών εμποδίων και την απλούστευση των διαδικασιών εισόδου σε μια νέα αγορά. Κάθε επιχειρηματίας, που εξετάζει και αξιολογεί την είσοδό του σε μια νέα αγορά χρειάζεται υψηλής ποιότητας και πιστότητας στοιχεία, με ιστορικότητα τουλάχιστον πενταετίας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει τη δυναμική του κλάδου στην συγκεκριμένα αγορά στην οποία επιθυμεί να εισέλθει. Η εξέλιξη της αγοράς θα αποτυπώνει πιθανές ευκαιρίες, εμπόδια και κινδύνους, που οφείλει να ξέρει κάθε επενδυτής-επιχειρηματίας που αξιολογεί την είσοδό του σ’ αυτήν.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το Υποέργο 1 υλοποιήθηκε με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Στο υποέργο 2 περιλαμβάνονται Δημιουργία web εφαρμογής Πρότυπων Οδηγών Business plan προκειμένου οι υποψήφιοι επενδυτές με απλό και λειτουργικό τρόπο να κατανοήσουν και να υπολογίσουν τα οφέλη μία πιθανής επένδυσης, δημιουργία βάσης δεδομένων με πληροφοριακά στοιχεία, οικονομικού και τεχνικού ενδιαφέροντος, που θα αποτυπώνουν την ελληνική σιδηροδρομική αγορά, δημιουργία πλατφόρμας αναφοράς προβλημάτων και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας των πολιτών με την υπηρεσία προκειμένου να υποβάλουν αναφορά προβλήματος και θα παρακολουθούν την πορεία εξέλιξής τους.

Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για τα προβλήματα των επιβατών. Η εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν και θα είναι διαθέσιμη και από κινητά τηλέφωνα. Επίσης θα παρέχει χάρτη για το εντοπισμό του προβλήματος και εντοπισμό θέσης με GPS. Μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για θέματα ρύθμισης σιδ/κης αγοράς, επιβατών (Κανονισμός 1371/2007) και ασφάλειας.

Το Υποέργο 2 βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.

Το υποέργο 3 Περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την επιστημονική παρακολούθηση, τον συντονισμό ενεργειών διαχείρισης, και την οικονομική διαχείριση του έργου.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης αποτελούν:
• Ενίσχυση της απελευθέρωσης της σιδηροδρομικής αγοράς δίνοντας την δυνατότητα σε δυνητικές νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να έχουν εύκολη πρόσβαση και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς, την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υποδομών. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σημαντική βοήθεια για την άρση πιθανών εμποδίων και την απλούστευση των διαδικασιών εισόδου σε μια νέα αγορά.
• Η δίκαιη εφαρμογή των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης αντιμετώπισης χωρίς διακρίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη σιδηροδρομική αγορά.
• Η συμβολή με συγκεκριμένα εργαλεία και ενέργειες τεχνικής πληροφόρησης προκειμένου να καταστεί η σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα «φιλική» στις εν δυνάμει ενδιαφερόμενες για πρόσβαση στην σιδηροδρομική υποδομή, εταιρείες.
• Καθιέρωση, στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, της αίσθησης του πλήρους σεβασμού, απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, του επιβάτη και των δικαιωμάτων του, όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό 1371/07 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Αύξηση της συμμετοχής της σιδηροδρομικής αγοράς στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

X