Η ταυτότητά μας

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «ΡΑΣ», συστάθηκε με το ν.3891/2010 (Α’188) με κύριο σκοπό τη στήριξη του ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό. Το 2013 οι αρμοδιότητές της ενισχύθηκαν και έχει, σήμερα, τις ακόλουθες:

1. Είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για την ελληνική σιδηροδρομική αγορά, αρμόδιος μεταξύ άλλων και για θέματα ανταγωνισμού στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
2. Είναι ο Φορέας Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων.
3. Είναι ο εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών».
4. Είναι η Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η ΡΑΣ απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

Το όραμα της ΡΑΣ είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

– Να εξασφαλίσει τη δίκαιη εφαρμογή των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης αντιμετώπισης χωρίς διακρίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα.
– Να συμβάλλει με τις δράσεις της στο να καταστεί η σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα «φιλική» στις εν δυνάμει ενδιαφερόμενες για πρόσβαση στην σιδηροδρομική υποδομή, εταιρείες.
– Να συμβάλλει στην προώθηση των δυνατοτήτων και του μέλλοντος της σιδηροδρομικής αγοράς στην Ελλάδα.
– Να συμβάλλει στην προσέλκυση εν δυνάμει ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για να δραστηριοποιηθούν ως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
– Να έχει συνεχώς μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής και της κατανομής της χωρητικότητας σ’ αυτήν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν συμφόρηση κυκλοφορίας λόγω μειωμένων δυνατοτήτων σε σχέση με την ζήτηση και να διατυπώνει προτάσεις για μέτρα αύξησης της χωρητικότητας και πρόληψης της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
– Να συμβάλλει στην καθιέρωση, στην ελληνική επιβατική σιδηροδρομική αγορά, της αίσθησης του πλήρους σεβασμού, απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, του επιβάτη και των δικαιωμάτων του, όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό 1371/07 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις ασφαλείας μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής των σχεδίων ασφάλειας.
– Να προάγει την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και τον καθορισμό κοινών προτύπων ασφάλειας
– Να ενισχύει την ενημέρωση με πρωτοβουλίες ασφάλειας και να συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφαλείας
– Να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διαφάνειας και της εταιρικής ευθύνης διαδικασιών μέσω πιστοποίησης
– Να προάγει τη χρήση νέων εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της
– Να υποστηρίζει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της ΕΕ
– Nα συνεργάζεται με τους ομότιμους φορείς των άλλων κρατών μελών της ΕΕ και να ανταλλάσσει πληροφορίες και καλές πρακτικές

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συστηματική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών με στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και το μερίδιό τους στην αγορά μεταφορικών υπηρεσιών. Τα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που χαρακτηρίζουν την ανασυγκρότηση είναι ο διαχωρισμός της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς, η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων, η εξασφάλιση πρόσβασης τρίτων στην υποδομή, και η ίδρυση και λειτουργία ενός ανεξάρτητου Ρυθμιστικού Φορέα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομική βάση για την δημιουργία και τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα βρίσκεται στο άρθρο 10.7 της οδηγίας 2001/12/EΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων» και στα άρθρα 30 και 31 της οδηγίας 2001/14/EΚ «σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο 2010, με το άρθρο 22 του Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό φορέα», συστήθηκε η «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» (ΡΑΣ), η οποία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου Νόμου είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο της σύστασής της, η ΡΑΣ απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Τα άρθρα 22-34 του Ν. 3891/2010 περιγράφουν την σύσταση, συγκρότηση, ασυμβίβαστα-υποχρεώσεις των μελών, σύνθεση-συνεδριάσεις-λειτουργία-αποφάσεις, αρμοδιότητες, πόρους-οικονομική διαχείριση, προσωπικό, κ.ά. στοιχεία της ΡΑΣ.

Με την πράξη 6/23.03.2011 του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η επιλογή και ο διορισμός των πρώτων μελών της ΡΑΣ – Προέδρου, Αντιπροέδρου, τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών – με πενταετή θητεία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και θετικής γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Με την πράξη 12/30.06.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η επιλογή και ο διορισμός της νέας Διοίκησης της ΡΑΣ, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και θετικής γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η αρχική στελέχωση της ΡΑΣ έγινε με την υπ’ αριθ. Φ17.1/οικ50951/5466/2.11.2011 κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Με την Υπουργική Απόφαση Δ4δ/89995/21.12.2018 (Β’ 5781) εκδόθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ στον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της, τις αρμοδιότητες των οργανωτικών της Μονάδων, τις θέσεις ευθύνης του προσωπικού, τις οργανικές θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τον τρόπο διαχείρισης των πόρων της κα

Οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ απορρέουν από το άρθρο 28 του ν. 3891/2010 (Α 188) και αναλύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης . Κύριες αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:

Ως Ρυθμιστικός Φορέας για την ελληνική σιδηροδρομική αγορά

– Εποπτεύει και ελέγχει την σιδηροδρομική αγορά ώστε να λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, να μην υφίστανται διακρίσεις εις βάρος σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνοντας οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλοντας κυρώσεις, όπου και όταν απαιτείται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.

– Ελέγχει τη δήλωση δικτύου του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής (ΟΣΕ), ειδικότερα όσον αφορά το πλαίσιο και την εφαρμογή των τελών χρήσης υποδομής καθώς και την κατανομή της χωρητικότητας στις ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

– Ελέγχει την εφαρμογή από το διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής του «συστήματος επιδόσεων».

– Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή του «πολυετούς συμβολαίου» μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

– Εγκρίνει τις συμφωνίες-πλαίσιο μεταξύ του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

– Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για θέματα της αρμοδιότητάς της.

– Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Ρυθμιστικούς Φορείς των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των αρχών που διέπουν την λήψη αποφάσεων των Ρυθμιστικών Φορέων.

Ως Φορέας Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

– Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν 4408/2016).

– Εποπτεύει και ελέγχει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.

Ως εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών»

– Ασκεί τις αρμοδιότητες του «Εθνικού Φορέα Επιβολής» των διατάξεων του Κανονισμού 1371/07 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα δικαιώματα των επιβατών στο σιδηρόδρομο.

– Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών

– Ασκεί τις αρμοδιότητες της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών

– Χορηγεί έγκριση ασφάλειας στον διαχειριστή υποδομής

– Χορηγεί πιστοποιητικά ασφάλειας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

– Χορήγηση πιστοποιητικού Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα (ΥΣΦ) εμπορευματικών φορταμαξών

– Εκτελεί τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» σχετικά με διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

– Χαράζει στρατηγική και εφαρμόζει σχέδιο εποπτείας για το διαχειριστή υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

– Εποπτεύει το διαχειριστή υποδομής, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τον υπεύθυνο φορέα συντήρησης, διενεργώντας τακτικούς ή και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΡΑΣ για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφαλείας

– Εκδίδει και ανανεώνει άδεια μηχανοδηγού, πιστοποιεί την επάρκεια εκπαιδευτών μηχανοδηγών και εξεταστών και τηρεί αντίστοιχα μητρώα

– Χορηγεί έγκριση θέσης σε λειτουργία-χρήση των προαναφερθέντων δομικών υποσυστημάτων που αποτελούν το σιδηροδρομικό σύστημα.

– Εποπτεύει την τήρηση των ΤΠΔ που αφορούν στα λειτουργικά υποσυστήματα,

– Χορηγεί έγκριση τύπων οχημάτων και τηρεί αντίστοιχο μητρώο

– Εκτελεί τα καθήκοντα της «αρμόδιας αρχής» σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

Μήνυμα Προέδρου

Ο κλάδος των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα της κρίσης αποτελεί τεράστια αναπτυξιακή πρόκληση, καθώς πρόκειται για τομέα σχεδόν πλήρως ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας, που εμπεριέχει πολλαπλές δυνατότητες, προκειμένου να συντείνει στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην αύξηση της απασχόλησης και να συμβάλει δυναμικά στην άνοδο της οικονομίας της χώρας. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, η ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την παράλληλη ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου ως αναπόσπαστο μέρος των συνδυασμένων μεταφορών.

Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτόν του θεματοφύλακα της ασφάλειας, της διαφάνειας, της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης.

Στρατηγικός στόχος αποτελεί η αύξηση του μεταφορικού έργου των σιδηροδρόμων, με ασφάλεια. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιφέρει συνολική αύξηση του κοινωνικού οφέλους, καθιστώντας τον σιδηρόδρομο ένα ανταγωνιστικό μέσο των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, βασικό μέσο περιβαλλοντικής βελτίωσης και ατμομηχανή της πολυπόθητης ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης.

Η Πρόεδρος της ΡΑΣ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Ολομέλεια της ΡΑΣ συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) ακόμα τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της ΡΑΣ επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Θεοδώρα Παπαμιχαήλ

Παρασκευή Γεωργίου

Αναστασία Ασημακοπούλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαο Τσονάκα

Αναστάσιος Μάνος

Ειρήνη Ράμφου

Με την Υπουργική Απόφαση Δ4δ/89995/21.12.2018 (Β’ 5781) εκδόθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ στον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της, τις αρμοδιότητες των οργανωτικών της Μονάδων, τις θέσεις ευθύνης του προσωπικού, τις οργανικές θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τον τρόπο διαχείρισης των πόρων της κα.

Για να δείτε τις Οργανωτικές Μονάδες όπως αυτές αποτυπώνονται στο οργανόγραμμα πατήστε εδώ

Customisable

Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Learn More

Portable

Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Learn More

Customisable

Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Learn More

Customisable

Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Learn More

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

X