Ταυτότητα της ΡΑΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «ΡΑΣ», συστάθηκε με το ν.3891/2010 (Α΄188) με κύριο σκοπό τη στήριξη του ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό. Το 2013 οι αρμοδιότητές της ενισχύθηκαν και έχει σήμερα τις ακόλουθες:

1. Είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για την ελληνική σιδηροδρομική αγορά, αρμόδιος μεταξύ άλλων και για θέματα ανταγωνισμού στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

2. Είναι ο Φορέας Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων.

3. Είναι ο Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών».

4. Είναι η Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η ΡΑΣ απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΡΑΣ, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει και του ιδρυτικού της νόμου και των συναφών διατάξεων, υπό το πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων του GDPR Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019.

Ιδίως δε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που συνδιαλέγονται με αυτήν, και ιδίως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ψηφιακή τους ασφάλεια συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ταυτότητα Διαδικτυακού Ιστότοπου της ΡΑΣ

Ο παρών www.ras-el.gr Διαδικτυακός Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και εδράζεται στην οδό Σταδίου 33 – ΤΚ 105 59, Αθήνα, Ελλάδα.

Η ΡΑΣ ως Νομικό Πρόσωπο και φορέας του Δημοσίου συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2016/679 GDPR της Ε.Ε. και την ελληνική νομοθεσία, ν.4624/2019.

Συλλογή Δεδομένων από τη ΡΑΣ με βάση τον Κανονισμό GDPR

Κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της ΡΑΣ, δύνανται ανά περίπτωση να συλλέγονται και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την επέλευση των νόμιμων σκοπών των υπηρεσιών της ΡΑΣ και εν προκειμένω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, και αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

Προσωπικά Δεδομένα

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, στοιχεία επικοινωνίας και ενδεχομένως ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης.

Σκοπός

Ταυτοποίηση χρήστη και Εξυπηρέτηση του πολίτη για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του, καθώς και προς το δημόσιο συμφέρον.

Νομική Βάση

Η Επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι απαραίτητη :

α) για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΡΑΣ.

β) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

γ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

Αποδέκτες

Η ΡΑΣ καθώς και οι εκάστοτε εκ του νόμου απαιτούμενοι αποδέκτες, και η εκάστοτε εταιρεία τεχνικής υποστήριξης της ΡΑΣ που δρα ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της.

Χρόνος Διατήρησης

Ως την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών και σε κάθε περίπτωση μέχρι το πέρας του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Συλλογή δεδομένων αυτόματα από τη ΡΑΣ μέσα από το site της

Οι επισκέπτες και χρήστες του site της ΡΑΣ αποδέχονται εξ αρχής την συγκέντρωση και επεξεργασία αυτομάτως ορισμένων πληροφοριών που αποτελούν εν δυνάμει προσωπικά δεδομένα και αφορούν ενδεικτικά: τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σύνδεσης, τα στοιχεία δραστηριότητας, το URL ανακατεύθυνσης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα και το ιστορικό περιήγησης, τη συγκέντρωση δεδομένων μέσω της χρήσης cookies.

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Η ΡΑΣ κατά τη λειτουργία της μεριμνά και επιδιώκει την άμεση και πλήρη ανταπόκριση σε αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον GDPR έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) Πρόσβασης και ενημέρωση στα προσωπικά δεδομένα.

β) Διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

γ) Εναντίωσης στην επεξεργασία.

δ) Διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

ε) Περιορισμού της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΡΑΣ σε συνάρτηση με την ισχύουσα νομοθεσία ανταποκρίνεται και ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά.
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονό σας αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα σας από τη ΡΑΣ, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd.

Επικοινωνία με τη ΡΑΣ σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό ακούσιας παραβίασης περί των προσωπικών δεδομένων, η ΡΑΣ ακολουθεί συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης της Ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ή υποψιασθείτε πως ενδέχεται να λάβει ή έχει λάβει χώρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση την ΡΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ras-el.gr.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΡΑΣ και για κάθε άλλη συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

X