Αδειοδότηση Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια δικαιούται να ζητήσει άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης στην αρχή αδειοδότησης. Στην Ελλάδα, η ΡΑΣ ως αρχή αδειοδότησης, είναι υπεύθυνη τόσο για την έκδοση αδειών όσο και για τον έλεγχο της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων βάσει των οποίων εκδίδονται. Η άδεια που χορηγείται σε μία σιδηροδρομική επιχείρηση δεν δίνει από μόνη της πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Τα επόμενα βήματα που απαιτούνται είναι κατά σειρά τα εξής:

η απόκτηση πιστοποιητικού ασφάλειας από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, τις αρμοδιότητες της οποίας ασκεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων,
η σύναψη σύμβασης με τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής για την πρόσβαση στην υποδομή

Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης

Για την απόκτηση άδειας, η ενδιαφερόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα καταθέτει αίτηση στη ΡΑΣ, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αξιοπιστία, χρηματοοικονομική επιφάνεια, επαγγελματική επάρκεια και κάλυψη της αστικής ευθύνης της αιτούσης, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 25 και 62 (Παράρτημα IΙΙ) του ν.4408/2016.

Το έντυπο αίτησης για την παροχή άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που τη συνοδεύουν περιλαμβάνονται στον σχετικό αναλυτικό Οδηγό της ΡΑΣ προς επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη άδειας λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης (βλέπε «Οδηγός Αδειοδότησης ΣΕ » και «Σχετικά έγγραφα» που ακολουθούν).

Η ΡΑΣ αποφασίζει επί της αίτησης χορήγησης άδειας που της υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών από την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η απόφαση κοινοποιείται στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση και σε περίπτωση απόρριψης αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι.

Η άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης ισχύει για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης και ενόσω η σιδηροδρομική επιχείρηση εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο ν.4408/2016. Η άδεια είναι αμεταβίβαστη και αποκλείεται η εκχώρησή της.

Οδηγός Αδειοδότησης Σιδηροδρομικής Επιχείρησης

Στον ακόλουθο Οδηγό εμπεριέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αδείας σιδηροδρομικής επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλει όπως:

 • την αίτηση χορήγησης αδείας,
 • τα δικαιολογητικά για την κάλυψη των απαιτήσεων:
  • αξιοπιστίας
  • χρηματοοικονομικής επιφάνειας
  • επαγγελματικής επάρκειας
  • αστικής ευθύνης
 • το παράβολο υπέρ Δημοσίου καθώς και
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), συνοδευόμενο από πίνακες με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν, με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, τρέχουσα και μελλοντική βιωσιμότητα για περίοδο 12 μηνών.

Οδηγός προς επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη άδειας λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης.
Licencing guide

Μητρώο Αδειοδοτειμένων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

Η ΡΑΣ τηρεί Μητρώο Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων με τα στοιχεία κάθε αδειοδοτημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης, το είδος των μεταφορών που διενεργεί και τη γεωγραφική κάλυψη. Με τα στοιχεία αυτά παράλληλα ενημερώνει τη βάση δεδομένων ERADIS του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ.

Επωνυμία
Σιδηροδρομικής
Επιχείρησης
Εθνικός
Αριθμός
Αδείας
Ευρωπαϊκός
Αριθμός Αδείας
Ημ/νία Ισχύος Είδος
Μεταφορών
Γεωγραφικός
Περιορισμός
Συνημμένα
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 012012 EL0120120001 16.07.2012 Εμπορευματικές
Επιβατικές
Ουδείς Άδεια
Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε. 022012 EL0120120002 12.10.2012 Επιβατικές Δουκίσσης Πλακεντίας –
Αεροδρόμιo Αθηνών
(βάσει Πιστοποιητικού Ασφάλειας)
Άδεια
RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR A.E. 012015 EL0120150001 23.12.2015 Εμπορευματικές Ουδείς Άδεια
PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS (PEARL SA) 012016 EL0120160001 23.12.2016 Εμπορευματικές Ουδείς Άδεια

Πρότυπα Υποδείγματα Επιχειρηματικών Σχεδίων για Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις

Υπό διαμόρφωση

Νομοθεσία

1. Οδηγία 2012/34   για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου
2. Οδηγία 2016/2370   για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής
3. Κανονισμός 2015/171  σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
4. 3891_2010-188.pdf
5. ν. 4408/2016 (A 135)
6. ν. 4632/2019 (Α 159)
7. Οδηγός Αδειοδότησης
8. Licencing guide

X