Νέο Αναθεωρημένο Μητρώο Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών

Μ

Με την υπ’ αριθμό 10708/12-07-2019 Απόφαση της Ολομέλειας η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) προχώρησε στην αναθεώρηση του Μητρώου Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του ν.4530/2018 (Α’59), προς κάλυψη των απαιτήσεων του ν. 3911/2011 (Α’ 12).

Η αναγνώριση των εξεταστών έχει ετήσια διάρκεια ισχύος και αφορά στους τομείς ικανοτήτων του άρθρου 31 Παράρτημα III έως Παράρτημα V του ν. 3911/2011.

Για το Μητρώο πατήστε εδώ.

X