Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά την Διαδικασία Απόκτησης Άδειας Μηχανοδηγού και την Οργάνωση και Καθορισμός Διενέργειας Εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Μηχανοδηγού

Δ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10720/15.07.2019 (B’ 2962) Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) που αφορά στη «Διαδικασία Απόκτησης Άδειας Μηχανοδηγού – Οργάνωση και Καθορισμός Διενέργειας Εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Μηχανοδηγού».

Θα ακολουθήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3911/2011 (Α’12), με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για την υλοποίησή τους.

X