Έρευνα της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών

Μια ολοκληρωμένη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με δικαιώματα των επιβατών και την επίγνωση που έχουν οι πολίτες για αυτά δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της Επιτροπής, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες της και να ευαισθητοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ευρύτερη γνωστοποίηση, κατανόηση και προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6814

X