Έγκριση και Κοινοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων-Επιθεωρήσεων της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς, έτους 2020

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με την υπ. αριθμ. 12363/06-02-2020 Απόφασή της ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων-επιθεωρήσεων της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς, για το έτος 2020, ως:

  • Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επιβατών Σιδηροδρομικών Γραμμών»
  • Ρυθμιστικός Φορέας της Ελληνικής Σιδηροδρομικής Αγοράς του ν.4408/2016

Το ετήσιο Πρόγραμμα Εποπτικών Δραστηριοτήτων της  Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια-παράμετροι:

  • η σημαντικότητα και συχνότητα/επαναληψιμότητα παραπόνων επιβατών, που εμφανίζονται στο σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων των σιδηροδρομικών εταιριών έτους 2019,
  •  η σημαντικότητα και συχνότητα εμφάνισης ευρημάτων που είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους των προηγούμενων ετών,
  • η διερεύνηση  παραπόνων – καταγγελιών πολιτών που υποβάλλονται στη ΡΑΣ ,
  • ευρωπαϊκές εκθέσεις λοιπών ΝΕΒ, κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας Μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Mobility and Transport – Unit B5 – Social Aspects, Passenger Rights and Equal Opportunities)
  • η διερεύνηση της προσαρμογής των φορέων εγκαταστάσεων υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών των σημείων 2-4 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 62 του ν.4408/2016 στις απαιτήσεις του Κανονισμού 2017/2177/ΕΕ, που έχει πλήρη εφαρμογή από 01.06.2019.

Σκοπός του Προγράμματος της Μονάδας είναι:

  • ο προγραμματισμός παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών για την ποιοτική αναβάθμιση των επιβατικών μεταφορών, καθώς και
  • ο προγραμματισμός της εποπτείας λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής των υπηρεσιών των σημείων 2-4 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 62 του ν.4408/2016 προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και των αντίστοιχων υπηρεσιών, με κανόνες διαφάνειας και ισότιμης πρόσβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 2017/2177/ΕΕ «σχετικά με την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης  και σε υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές»

Το Πρόγραμμα Ελέγχων-Επιθεωρήσεων έτους 2020 θα υλοποιηθεί από επιθεωρητές / προσωπικό της ΡΑΣ το οποίο διαθέτει την επάρκεια, τις δεξιότητες και την αντίστοιχη εκπαίδευση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και θα εφαρμοσθούν οι τεχνικές που προβλέπονται στο διεθνές Πρότυπο ISO 19011.

X