Δημοσίευση Οδηγιών προς τους Αιτούντες για τη χρήση του OSS

Ειδικές οδηγίες για τη χρήση του OSS προς τους Αιτούντες την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Ασφάλειας εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA). Ειδικότερα στην ιστοσελίδα του δημοσιεύτηκαν οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων για Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας (πατήστε https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/ssc_tutorial_applicants_how_to_apply_en.pdf)

και οδηγίες για τη διαχείριση θεμάτων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας (https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/ssc_tutorial_applicants_issue_log_en.pdf)

X