Στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι της ΡΑΣ για το έτος 2020

Στα πλαίσια της εφαρμογής συστήματος διοίκησης μέσω στόχων για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΡΑΣ, εγκρίθηκαν οι Στρατηγικοί / Επιχειρησιακοί στόχοι της ΡΑΣ για το 2020 (ανά Διεύθυνση και Τμήμα), με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12365/06.02.2020 Απόφαση της 98ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής.-----2020

X