53η Συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας, National Safety Authorities Network (NSA Network meeting)

Η ΡΑΣ συμμετείχε στην 53η Συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) στη Valenciennes, στις 11 & 12/02/2020.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε την πρώτη μέρα σε θέματα που άπτονται των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας, όπως επιγραμματικά η αναθεώρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), η ανταλλαγή εμπειριών των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας και τη χρήση της πλατφόρμας OSS στο πλαίσιο του 4ου Σιδηροδρομικού πακέτου, η εποπτεία των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας από τον Οργανισμό, η κοινή μέθοδος ασφάλειας για την αξιολόγηση της απόδοσης του επιπέδου ασφαλείας και η διάδοση της κουλτούρας ασφάλειας στο σιδηροδρομικό τομέα.

Τη δεύτερη μέρα διεξήχθη κοινή συνάντηση του Δικτύου NSA και των εκπροσώπων των Εθνικών Αντιπροσωπευτικών Οργάνων (NRB) για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θα ισχύσει για τον Υπεύθυνο για τη Συντήρηση Φορέα, τη διαδικασία πιστοποίησης των NοBos, τις διασυνοριακές συμφωνίες συνεργασίας των  Εθνικών Αρχών Ασφαλείας  και το μητρώο σιδηροδρομικών υποδομών.

X