Δημοσίευση σημειώματος από το Γενικό Διευθυντή της DG MOVE: Έκτακτα μέτρα στον τομέα των μεταφορών για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο Γενικός Διευθυντής της DG MOVE, κ. Henrik HOLOLEI δημοσίευσε σημείωμα σχετικά με τα εξαιρετικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την αδυναμία συμμόρφωσης με ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Για να διαβάσετε το πλήρες σημείωμα πατήστε εδώ.

Στο σημείωμα επισημαίνεται ότι η ΕΕ κατανοεί την ανάγκη να αναλάβουν οι εθνικές αρχές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της μεταφοράς υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που θεσπίζονται από ένα κράτος μέλος περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο ενόψει της τρέχουσας κρίσης, τόσο επί της ουσίας όσο και επί του χρόνου.

Ο κ. HOLOLEI ζητά από τις εθνικές αρχές όταν υιοθετούν μέτρα που αφορούν άδειες και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το δίκαιο  της Ε.Ε. να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu

Για να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές ενημερώνονται για τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί από άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα τα δημοσιεύει στην πλατφόρμα https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

X