Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Ασφάλειας στη Σιδηροδρομική Επιχείρηση (ΣΕ) GFR

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), λειτουργώντας ως αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας, εξέδωσε το υπό ευρωπαϊκό αριθμό αναγνώρισης EU1020200017 Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας (ΕΠΑ) στη ρουμανική ΣΕ GRUP FEROVIAR ROMAN (GFR) SA, κατόπιν σχετικής της αίτησης και σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου.

Η αξιολόγηση της αίτησης της ΣΕ πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία αξιολογητών του ERA, της Ρουμανικής Εθνικής Αρχής για την Ασφάλειας (ASFR) και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), δεδομένου ότι ο προβλεπόμενος τόπος παροχής της υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών αφορά στο ρουμανικό και το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το εν λόγω ΕΠΑ έχει 5-ετή χρονική διάρκεια ισχύος και το είδος υπηρεσίας μεταφοράς που καλύπτει αφορά στη μεταφορά φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Το συγκεκριμένο ΕΠΑ θα  είναι διαθέσιμο στη βάση δεδομένων ERADIS του ERA, πατώντας εδώ.

X