Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Δημοσιεύθηκε στις 13-04-2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).

Στο Μέρος ΙΕ της ανωτέρω ΠΝΠ περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, στην δεύτερη και τρίτη παράγραφο του άρθρου 63 της ΠΝΠ μπορείτε να διαβάσετε τα μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τα οποία αφορούν στις άδειες μηχανοδηγού και τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και προσκόμιση εγγράφων.

X