Υιοθέτηση Δέσμης Μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη του τομέα των μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε μια δέσμη μέτρων που θα προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στον τομέα των μεταφορών με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, την άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων και την αύξηση της ευελιξίας. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέτρα για την υποστήριξη του τομέα των σιδηροδρόμων.

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19 κατέστησαν δύσκολο για ορισμένους μεταφορείς, ιδιώτες και εθνικές αρχές να ολοκληρώσουν ορισμένες διατυπώσεις που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Επομένως, όλα τα μέσα μεταφοράς θα επωφεληθούν από μία πρόταση Κανονισμού που επιτρέπει την παράταση της ημερομηνίας ισχύος συγκεκριμένων πιστοποιητικών, αδειών και άλλων εγκρίσεων καθώς και την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές.

Ειδικότερα όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά τρεις μήνες η προθεσμία εντός της οποίας ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν το δίκαιο της ΕΕ για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Η παράταση αυτή θα διασφαλίσει ότι ο τομέας θα έχει νομική σαφήνεια και μπορεί να επικεντρώσει τον χρόνο και τους πόρους του στην ανάκτηση και την επιστροφή στην κανονικότητα. Επισημαίνεται ότι η χώρα μας έχει ήδη ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις εν λόγω οδηγίες.

Επιπλέον, στην πρόταση Κανονισμού προτείνεται μεταξύ άλλων ότι οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων των μηχανοδηγών οι οποίοι, λήγουν το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου – και 31 Αυγούστου 2020 θεωρείται ότι παρατείνονται για περίοδο έξι μηνών σε κάθε περίπτωση. Οι σχετικές άδειες και τα πιστοποιητικά μηχανοδηγού παραμένουν σε ισχύ αναλόγως.

Όσον αφορά στα πιστοποιητικά ασφάλειας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και τις εγκρίσεις ασφάλειας διαχειριστών υποδομής, η Επιτροπή προτείνει ότι οι προθεσμίες ανανέωσης πιστοποιητικών ασφαλείας και εγκρίσεων ασφάλειας, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου – και 31 Αυγούστου 2020 θεωρείται ότι παρατείνονται για περίοδο έξι μηνών. Τα σχετικά πιστοποιητικά ασφαλείας και εγκρίσεις ασφάλειας παραμένουν σε ισχύ αναλόγως.

Με όλα τα μέτρα αυτά καθώς και με άλλα που θα ακολουθήσουν, η ΕΕ σκοπεύει να διασφαλίσει ότι κανένας παίκτης της αγοράς δεν πρέπει να μεταφέρει περισσότερο, από το δίκαιο, μερίδιο της επιβάρυνσης που δημιουργεί η πανδημία. Ολόκληρος ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ πρέπει να αναδυθεί δυναμικά από την πανδημία για να βοηθήσει την οικονομία να κινηθεί ξανά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα και τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ μπορείτε να διαβάσετε, πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X