Διαγωνισμός – «Ενίσχυση της Απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς και της Ισότιμης Πρόσβασης»

Η ΡΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ενίσχυση της Απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς και της Ισότιμης Πρόσβασης». Το αντικείμενο της σύμβασης εστιάζεται στην ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης νέων επιχειρήσεων στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υποδομών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/05/2020 και ώρα 12:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/06/2020 και ώρα 14:00.

ras-el-imageras-el-image
X