Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 σχετικά με κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες

Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής  της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:151:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2020:151:TOC

ras-el-imageras-el-image
X