Διαβούλευση με τους οργανισμούς του σιδηροδρομικού τομέα σχετικά με τους εθνικούς κανόνες στον τομέα της ασφάλειας και τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης

Ένας από τους βασικότερους στόχους του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου, το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν.4632/2019 (Α’ 159), είναι η εξάλειψη όλων των εθνικών κανόνων οι οποίοι είναι περιττοί ή δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνεπώς είναι αχρείαστοι και επαχθείς, δημιουργώντας εμπόδια ιδίως στις πολυεθνικές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) έθεσε από τις 12-06-2020, μέσω της ιστοσελίδας της, σε ηλεκτρονική διαβούλευση τους προτεινόμενους εθνικούς κανόνες ασφάλειας, τους οποίους το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών θα υποβάλλει στη συνέχεια προς εξέταση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικοί κανόνες, για τους οποίους θα υπάρξει τελικά θετική αξιολόγηση, θα δημοσιευθούν στο πληροφοριακό σύστημα SRD (Safety Rules Database).

Σκοπός της διαβούλευσης είναι αφενός μεν η ενημέρωση του εθνικού σιδηροδρομικού τομέα για τα νομοθετήματα και εγκυκλίους που έχουν αναγνωρισθεί ως εθνικοί κανόνες ασφάλειας, αφετέρου δε η υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων από τους εκπροσώπους του τομέα. Η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου 2020.

Η πρόσβαση στο χώρο της διαβούλευσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ είναι ελεγχόμενη και εξασφαλίζεται μέσω του συνδέσμου https://ras-el.gr/diavoulefsi-kanonwn/ , χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password), που έχουν δοθεί στους εκπροσώπους των οργανισμών του σιδηροδρομικού τομέα.

ras-el-imageras-el-image
X