«Συστάσεις για την ασφαλή επανέναρξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη»

Για την ασφαλή επανέναρξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ανέπτυξαν κατευθυντήριες οδηγίες για το σιδηροδρομικό πρωτόκολλο COVID-19. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συμπληρώνουν τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να στηρίξει τα Κράτη – Μέλη για την εκκίνηση της ασφαλούς κινητικότητας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρωτόκολλο απευθύνεται κυρίως σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδομής και διαχειριστές σταθμών και λειτουργεί ως πηγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο:

https://www.era.europa.eu/content/covid-19-rail-protocol_en

ras-el-imageras-el-image
X