Έγκριση και Κοινοποίηση Αναθεωρημένου Σχέδιου Εποπτείας της ΡΑΣ για το έτος 2020 στον τομέα της Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & της Διαλειτουργικότητας

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με την υπ. αριθμ. 13327/13-07-2020 Απόφασή της ενέκρινε το αναθεωρημένο ετήσιο πρόγραμμα εποπτικών δραστηριοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας σιδηροδρόμων και της διαλειτουργικότητας (Σχέδιο Εποπτείας) για το έτος 2020, τροποποιώντας την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 12364/06.02.2020 Απόφαση της ΡΑΣ. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Εποπτείας μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Εποπτείας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761 και του κανονιστικού πλαισίου εποπτείας της ΡΑΣ [Υπ. αριθμ. 5791/29-05-2017 Απόφαση της ΡΑΣ (Β’ 2158)].

ras-el-imageras-el-image
X