Έγκριση και Κοινοποίηση του Αναθεωρημένου Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων-Επιθεωρήσεων της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς, έτους 2020

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με την υπ. αριθμ. 13327/13-07-2020 Απόφαση ενέκρινε το αναθεωρημένο ετήσιο πρόγραμμα Ελέγχων-Επιθεωρήσεων της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς, για το έτος 2020, τροποποιώντας την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 12363/06.02.2020 Απόφαση της ΡΑΣ. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εποπτείας μπορείτε να το δείτε εδώ.

ras-el-image
X