Αναστολή άδειας λειτουργίας ως σιδηροδρομική επιχείρηση της εταιρίας ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ.

Σε εφαρμογή της διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4408/2016, η Ολομέλεια της ΡΑΣ με την 117η Απόφαση της 5.10.2020 προχώρησε στην αναστολή της άδειας λειτουργίας ως σιδηροδρομική επιχείρηση της εταιρίας ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, λόγω μη έναρξης σιδηροδρομικής δραστηριότητας εντός έξι μηνών από τη χορήγηση άδειας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει εκ νέου τη δραστηριοποίησή της στις σιδηροδρομικές μεταφορές, μπορεί να επανέλθει υποβάλλοντας νέα αίτηση στη ΡΑΣ.

ras-el-imageras-el-image
X