Έγκριση της αναθεώρησης του Οδηγού Σπουδών και της αναθεώρησης του Προγράμματος Κατάρτισης του εκπαιδευτικού κέντρου μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών του ΟΣΕ

Δύο έτη μετά τη χορήγηση αναγνώρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στο εκπαιδευτικό κέντρο μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών του ΟΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (1) του ν.3911/2011 (Α’ 12), η πρακτική εφαρμογή του Οδηγού Σπουδών για την εκπαίδευση για την άδεια μηχανοδηγού και του Προγράμματος Κατάρτισης για την εκπαίδευση για το πιστοποιητικό μηχανοδηγού, ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης ορισμένων τμημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό της συνεχούς βελτίωσης, η ΡΑΣ με την υπ. αριθ. 14004/12-10-2020 Απόφασή της, ενέκρινε την αναθεώρηση του Οδηγού Σπουδών και την αναθεώρηση του Προγράμματος Κατάρτισης και ζήτησε την άμεση εφαρμογή τους από το εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ.

ras-el-imageras-el-image
X