Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Ασφαλείας της ΡΑΣ για το έτος 2019

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με την υπ. αριθ. 14003/12-10-2020 Απόφασή της, ενέκρινε την ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλειας σιδηροδρόμων και της δια-λειτουργικότητας για το έτος 2019, την αποστολή της στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) και τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.4632/2019 (Α’ 159).

Η δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης βασίζονται σε συγκεκριμένο υπόδειγμα (template) του ERA και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το ανωτέρω άρθρο νόμου.

Για να διαβάσετε την έκθεση, πατήστε εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X