Έγκριση της Στρατηγικής για την Εποπτεία

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με την υπ. αριθμ. 14002/12-10-2020 Απόφασή της, ενέκρινε τη Στρατηγική της για Εποπτεία στον τομέα της Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & της Δια-λειτουργικότητας, για την τριετία 2020-2022.

Η παρούσα Στρατηγική για την Εποπτεία συντάχθηκε και εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761, του Οδηγού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) «Εποπτεία» και του κανονιστικού πλαισίου εποπτείας της ΡΑΣ [Υπ. αριθμ. 5791/29-05-2017 Απόφαση της ΡΑΣ (Β’ 2158)].

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Στρατηγική για την Εποπτεία βασίζεται στον κίνδυνο (risk based), περιγράφοντας τους τομείς κινδύνου για τη διενέργεια στοχευμένων εποπτικών δραστηριοτήτων, τον τρόπο επιλογής των στόχων των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΡΑΣ καθώς και τον τρόπο καθορισμού των προτεραιοτήτων της όσον αφορά στην εποπτεία.

Για να διαβάσετε την Στρατηγική Εποπτείας της ΡΑΣ, πατήστε εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X