Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης του Οδηγού «Απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας για την Πιστοποίηση Ασφάλειας ή Έγκριση Ασφάλειας»

Η ελληνική έκδοση του Οδηγού του ERA με τίτλο «Απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας για την Πιστοποίηση Ασφάλειας ή Έγκριση Ασφάλειας», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 05-11-2020. Η επικαιροποίηση της ελληνικής  μετάφρασης του Οδηγού πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της ΡΑΣ.

Ο εν λόγω Οδηγός εξειδικεύει και επεξηγεί τις απαιτήσεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/762 «για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ΣΔΑ) σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798». Απευθύνεται ιδίως στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής (αιτούντες) να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαρκή βελτίωση του ΣΔΑ το οποίο διαθέτουν σε συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις για το ΣΔΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εν λόγω Οδηγό στην ελληνική γλώσσα, πατήστε εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X