Ανακήρυξη του Σιδηροδρομικού Έτους 2021

2021: Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκή  Πράσινη Συμφωνία

 

Ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών να αυξήσουν το μερίδιο των επιβατών και των εμπορευμάτων που διακινούνται σιδηροδρομικώς. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι:

 

α) να προωθήσει τον σιδηρόδρομο ως βιώσιμο, καινοτόμο, διασυνδεδεμένο και διατροπικό, ασφαλή και προσιτό τρόπο μεταφοράς, ιδίως μέσω της προβολής του ρόλου των σιδηροδρόμων:

  1. i) ως παράγοντα ριζικής αλλαγής που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050,
  2. ii) ως πυλώνα ενός αποτελεσματικού δικτύου εφοδιαστικής, ικανού να εγγυάται βασικές υπηρεσίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων κρίσεων, και

iii) ως μέσου μεταφοράς που προσεγγίζει το ευρύτερο κοινό, ιδίως τους νέους, μεταξύ άλλων προβάλλοντας τον σιδηροδρομικό τομέα ως ελκυστική ευκαιρία για επαγγελματική σταδιοδρομία,

β) να επισημάνει την ευρωπαϊκή, διασυνοριακή διάσταση του σιδηροδρόμου, που φέρνει πιο κοντά τους πολίτες, τους επιτρέπει να εξερευνήσουν την Ένωση σε όλη την πολυμορφία της, προωθεί την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενωσιακής εσωτερικής αγοράς, ιδίως διασφαλίζοντας καλύτερη συνδεσιμότητα εντός της Ένωσης καθώς και με τη γεωγραφική της περιφέρεια, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών διασυνοριακών συνδέσεων,

γ) να ενισχύσει τη συμβολή των σιδηροδρόμων στην οικονομία, τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο, στο εμπόριο και την κοινωνία της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται με την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη, τον βιώσιμο τουρισμό, την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό, και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και ειδικότερα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων,

δ) να συμβάλει στην προώθηση των σιδηροδρόμων ως σημαντικού στοιχείου των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των γειτονικών χωρών της, με βάση το ενδιαφέρον και τις ανάγκες των χωρών εταίρων και την εμπειρογνωσία στις σιδηροδρομικές μεταφορές τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης,

ε) να αξιοποιήσει τη δύναμη που έχει ο σιδηρόδρομος για τη συλλογική φαντασία, ιδίως μέσω της ιστορίας του σιδηροδρόμου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του, υπενθυμίζοντας τη συμβολή του σιδηροδρόμου στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ευημερίας και τον ρόλο του στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής,

στ) να προωθήσει την ελκυστικότητα των επαγγελμάτων του σιδηροδρομικού τομέα, τονίζοντας ιδίως τη ζήτηση για νέες δεξιότητες και τη σημασία των δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας και της αντιμετώπισης της ανάγκης για ενίσχυση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού,

ζ) να προωθήσει τον βασικό ρόλο των σιδηροδρόμων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών εντός της Ένωσης,

η) να προωθήσει ένα δίκτυο νυχτερινών αμαξοστοιχιών της Ένωσης και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που υπογραμμίζουν τον διασυνοριακό χαρακτήρα του με τη χρήση συμβόλων που αντιπροσωπεύουν την Ένωση,

θ) να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον δυνητικό ρόλο του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη,

ι) να προωθήσει τον καίριο ρόλο των σιδηροδρόμων στη βιώσιμη διατερματική κινητικότητα, με τη σύνδεση κόμβων και τη δυνατότητα ελκυστικής και έξυπνης μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς,

ια) να συμβάλει στην εφαρμογή της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, βάσει ενός εύρυθμα λειτουργούντος ΔΕΔ-Μ,

ιβ) να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εκσυγχρονισμού του τροχαίου υλικού και τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης και αύξησης της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών προκειμένου να διευκολυνθεί η ευρύτερη χρήση των επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπογραμμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομών, της έρευνας και καινοτομίας και του ρόλου της κοινής επιχείρησης Shift2Rail που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου(5),

ιγ) να προωθήσει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών και την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πελατών και της έκδοσης εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων της προσφοράς εισιτηρίων μέχρι τον τόπο προορισμού και της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εισιτηρίων για πολυτροπικές μεταφορές, καθώς και για την παροχή ενημέρωσης όσον αφορά τις τρέχουσες προκλήσεις εν προκειμένω, όπως την ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ φορέων.

 

(ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2228 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021))

 

https://europa.eu/year-of-rail/index_en

https://www.youtube.com/watch?v=moFd640_VdI

 

Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 2021

ras-el-imageras-el-image
X