Έγκριση και Κοινοποίηση του Σχεδίου Εποπτείας της ΡΑΣ για το έτος 2021 στον τομέα της Ασφάλειας Σιδηροδρόμων & της Διαλειτουργικότητας

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με την υπ. αριθμ. 935/27-05-2021 Απόφασή της ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα εποπτικών δραστηριοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας σιδηροδρόμων και της διαλειτουργικότητας (Σχέδιο Εποπτείας) για το έτος 2021. Το εν λόγω Σχέδιο Εποπτείας μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Εποπτείας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761, του κανονιστικού πλαισίου εποπτείας της ΡΑΣ [Υπ. αριθμ. 5791/29-05-2017 Απόφαση της ΡΑΣ (Β’ 2158)] καθώς και οι προβλέψεις της εγκεκριμένης από τη ΡΑΣ «Στρατηγικής για την Εποπτεία» για την τριετία 2020-2022.

Σκοπός του Σχεδίου Εποπτείας είναι ο προγραμματισμός της παρακολούθησης των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση Πιστοποιητικών Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (ΣΕ), Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ), Πιστοποιητικού Υπεύθυνου Φορέα για τη Συντήρηση (ΥΣΦ) Εμπορευματικών Φορταμαξών και Αναγνώρισης Εκπαιδευτικού Κέντρου Μηχανοδηγών και Υποψηφίων Μηχανοδηγών.

Οι γενικοί στόχοι των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΡΑΣ οι οποίες εμπεριέχονται στο Σχέδιο Εποπτείας για το 2021 επικεντρώνονται, βάσει διακινδύνευσης (risk based), στους παρακάτω στοχευμένους τομείς, όπως εξάλλου καθορίζονται στην ισχύουσα Στρατηγική της ΡΑΣ
για την Εποπτεία :

1.Τομείς εποπτείας ΔΥ

a.Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, ιδίως σε σήραγγες : Θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση στοιχείου υποδομής, σε σήραγγα μήκους μεγαλύτερου του ενός (1) km κατά τη διάρκεια της οποίας θα ελεγχθεί, ιδίως, η υλοποίηση της σχετικής συντήρησης καθώς και η εφαρμογή του προβλεπόμενου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

2.Τομείς εποπτείας ΣΕ

a.Διεξαγωγή και Διαχείριση Κυκλοφορίας : Θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις δραστηριότητας σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων του αναμορφωμένου Γενικού Κανονισμού Κίνησης – Μέρος Β….Οι επιθεωρήσεις δραστηριότητας θα επικεντρωθούν κυρίως στο αντικείμενο του ελέγχου και των δοκιμών πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, της σύνθεσης και της πέδησης της αμαξοστοιχίας.

b.Εφαρμογή των σχετικών Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας (ΚΜΑ) οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 (άρθρο 58 του ν.4632/2019) : Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) αναφορικά με την τήρηση των ΚΜΑ για την αξιολόγηση και εκτίμηση των κινδύνων, την παρακολούθηση που πρέπει να εφαρμόζουν οι ΣΕ καθώς και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών ασφάλειας.

c.Νοοτροπία Ασφάλειας (Safety Culture) : Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ), αναφορικά με την προώθηση μέσω των οικείων ΣΔΑ, της κουλτούρας ασφάλειας εντός των σιδηροδρομικών οργανισμών, μιας νέας απαίτησης που επιφέρει η Οδηγία (ΕΕ) 2016/798.

d.Επικίνδυνα Εμπορεύματα : Θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση δραστηριότητας αναφορικά με την εφαρμογή και την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού RID.

e.Διασυνορακή Κυκλοφορία : Σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί κοινή εποπτική δραστηριότητα με τη Βουλγαρική ΕΑΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761. Η δραστηριότητα θα εστιασθεί στην παράδοση και παραλαβή συρμών στο διασυνοριακό σταθμό Kulata.

3.Τομείς εποπτείας Υπεύθυνων για τη Συντήρηση Φορέων (ΥΣΦ)

Θα πραγματοποιηθεί η ετήσια επιθεώρηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Συντήρησης Εμπορευματικών Φορταμαξών το οποίο τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (πρώην ΕΕΣΣΤΥ), εστιασμένη στα κριτήρια της επάρκειας του προσωπικού, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της ανασκόπησης από τη Διοίκηση κ.α.

4.Τομείς εποπτείας σε όλους τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς

Θα πραγματοποιηθεί μία (1) συνάντηση εποπτείας με κάθε ΣΕ και το ΔΥ προκειμένου να γίνεται πρωτίστως παρακολούθηση των «ανοιχτών» ευρημάτων / μη συμμορφώσεων και της προόδου υλοποίησης των σχετικών διορθωτικών ενεργειών για την άρση των ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Στις συναντήσεις αυτές, θα πραγματοποιηθεί επίσης η ανασκόπηση της ανάλυσης των επιδόσεων ασφάλειας κάθε σιδηροδρομικού οργανισμού. Επίσης θα πραγματοποιηθεί και μια κοινή συνάντηση εποπτείας με όλους τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς μαζί, προκειμένου να αναδειχθούν και να επιλυθούν, πρωτίστως, προβλήματα διεπαφών μεταξύ των σιδηροδρομικών οργανισμών.

Το Σχέδιο Εποπτείας έτους 2021 θα υλοποιηθεί από επιθεωρητές / προσωπικό της ΡΑΣ το οποίο διαθέτει την επάρκεια και τις δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/761 και στο άρθρο 8 της υπ. αριθμ. 5791/29-05-2017 Απόφασης της ΡΑΣ (Β’ 2158).

Το Σχέδιο Εποπτείας έτους 2021 θα υλοποιηθεί μέσω της διενέργειας ελέγχων συστημάτων διαχείρισης, επιθεωρήσεων, συναντήσεων εποπτείας οι οποίες εξηγούνται αναλυτικά στο άρθρο 3 της υπ. αριθμ. 5791/29-05-2017 Απόφασης της ΡΑΣ (Β’ 2158), ενώ οι τεχνικές που υιοθετούνται από τους επιθεωρητές της ΡΑΣ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών, προβλέπονται στο διεθνές Πρότυπο ISO 19011 και ενδεικτικά περιλαμβάνουν ανασκόπηση εγγράφων, χρήση λιστών ελέγχου, ανάλυση δεδομένων, διενέργεια συνεντεύξεων προσωπικού όλων των επιπέδων της διοικητικής δομής, λήψη δειγμάτων εγγράφων και αρχείων σχετιζόμενων με τα εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης, παρατήρηση και παρακολούθηση εκτελούμενων καθηκόντων/εργασιών κ.α.

ras-el-imageras-el-image
X