Ολοκλήρωση εξετάσεων υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση νέας ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού, οι οποίες διεξήχθησαν στις 25 και 28 Ιουνίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3911/2011 (Α’12) και της Απόφασης ΡΑΣ αριθ. 10720/15-07-2020 (Β’ 2962).

Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για τη μετατροπή της υφιστάμενης άδειας των Οδηγών Σιδηροδρομικών Οχημάτων Γραμμής του ΟΣΕ σε ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδηγού θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30-06-2021 στο εκπαιδευτικό κέντρο μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών του ΟΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. ΑΣ19/ 63620/2150 / 01-06-2018 (Β’ 2578).

Οι επιτυχόντες και στις δύο ως άνω εξεταστικές διαδικασίες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν στη ΡΑΣ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Άδειες Μηχανοδηγού», αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 36/2010.

ras-el-imageras-el-image
X