Νέος Κανονισμός Ακροάσεων ΡΑΣ (Β’ 2913/05.07.2021)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό 1020/09.06.2021 Απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, με την οποία επικαιροποιείται ο Κανονισμός Ακροάσεων της ΡΑΣ.

Με τη δημοσίευσή της καταργείται η απόφαση 1655/18.11.2013 (Β’ 3080) και αντικαθίσταται με ένα νέο αναλυτικό κείμενο που ρυθμίζει με σαφήνεια όλες τις επιμέρους διαδικασίες που ακολουθεί η ΡΑΣ σε μια ακρόαση, από το στάδιο της προδικασίας μέχρι και τη λήψη απόφασης, καθώς και ειδικές διατάξεις όπως για παράδειγμα η διαδικασία των δεσμεύσεων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Ο νέος Κανονισμός Ακροάσεων  αποτελεί σημαντικό εργαλείο κατά τον χειρισμό υποθέσεων από τη ΡΑΣ,  συμβάλει στη δημιουργία  ασφάλειας δικαίου και προστατεύει καταγγέλλοντες και καταγγελλόμενους.

Ο νέος Κανονισμός Ακροάσεων (Β’ 2913/05.07.2021) βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Αρχής στο πεδίο Αποφάσεις.

ras-el-imageras-el-image
X