Ανακοίνωση διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του προσωπικού της ΡΑΣ

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών και άλλες διατάξεις», και σε συνέχεια της απόφασης σύστασης της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του προσωπικού της ΡΑΣ (αρ. πρωτ. Απόφ.1067/16-6-21-ΦΕΚ 2733/τ.Β΄/25-6-21), θα
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση επιλογής τακτικού και αναπληρωματικού μέλους μεταξύ των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων άλλων φορέων, για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΡΑΣ ,στα γραφεία της οδού Σταδίου 33 Αθήνα, στον 7ο όροφο, την
Πέμπτη 5/8/2021 και ώρα 11:30.
Όποιος παρευρεθεί θα πρέπει να έχει διενεργήσει έως και 24 ώρες πριν, διαγνωστικό έλεγχο για Covid19 (self test ή rapid test), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ras-el-imageras-el-image
X