ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΕΕ) ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RID) ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) (ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 26, του ν. 4199/2013 (Α’216), όπως ισχύει.
  2. Την Απόφαση της ΡΑΣ Αριθμ. 5542/2017 (Β’ 1156) «Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για Σιδηροδρομικές Μεταφορές», σύμφωνα με την οποία ορίστηκε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Εξεταστικός Φορέας Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές όλων των κλάσεων πλην της κλάσης επτά (7) (ραδιενεργά υλικά), για όλη τη χώρα.
  3. Το άρθρο 12 της κ.υ.α. Αριθμ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής».
  4. Tην υπ’ αριθμ. 2177/15.11.2021 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ, με θέμα «Έγκριση της έκδοσης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εξεταστικού φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΜΕ) για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Κανονισμός RID), (πλην της κλάσης επτά (7) (ραδιενεργά υλικά)».

 

Προσκαλούμε

 

τις ενδιαφερόμενες Πολυτεχνικές Σχολές ή Τμήματα ή Εργαστήρια Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 & 3 της κ.υ.α. Αριθμ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές όλων των κλάσεων πλην της κλάσης επτά (7) (ραδιενεργά υλικά), για όλη τη χώρα.

 

Αιτήσεις – Προθεσμία υποβολής

 

Στις αιτήσεις επισυνάπτονται δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των κριτηρίων του 1.8.3.10 του RID, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12, παρ. 3 της κ.υ.α. Αριθμ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202), ήτοι:

α. Η ικανότητα του εξεταστικού φορέα τεκμηριώνεται από στοιχεία όπως η ύπαρξη συναφών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, η εκπόνηση συναφών μεταπτυχιακών εργασιών/ διδακτορικών διατριβών, συναφών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια, βιογραφικά σημειώματα των μελών εξεταστικής επιτροπής του φορέα από τα οποία προκύπτει η εξειδίκευσή τους στην οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η εμπειρία του φορέα στη διενέργεια εξετάσεων, η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και εκτός της έδρας του φορέα, η πιστοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας.

β. Οι προδιαγραφές του τρόπου των εξετάσεων που προτείνει ο εξεταστικός φορέας σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 13, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της εξέτασης, του αριθμού των ερωτήσεων και μελετών περίπτωσης. Εφόσον προτείνεται ηλεκτρονικός τρόπος εξέτασης (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την ύπαρξη υποδομής και την οργάνωσή τους, σύμφωνα με το 1.8.3.12.5 του RID.

γ. Η αμεροληψία και το αδιάβλητο των εξετάσεων τεκμηριώνονται από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου του φορέα στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν παρέχουν κατάρτιση ΣΑΜΕΕ. Επίσης, προσδιορίζονται τα μέτρα επιτήρησης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

δ. Η ανεξαρτησία του φορέα εξέτασης από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν ΣΑΜΕΕ τεκμηριώνεται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ανεξάρτητα από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν ΣΑΜΕΕ.

Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.

Τονίζεται ότι ο εξεταστικός φορέας δεν πρέπει να είναι φορέας κατάρτισης του άρθρου 11 της κ.υ.α. Αριθμ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202).

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΡΑΣ, info@ras-el.gr, το αργότερο έως 04/01/2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ

ras-el-imageras-el-image
X