Διασυνοριακή Συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας

Με το Ν. 4942/22 (ΦΕΚ 115 Α/21-6-2022) κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας.

Η συμφωνία, υπογράφηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη θέσπιση ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου.

Στόχος της Συμφωνίας είναι η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου, που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και θα ρυθμίσει τη σιδηροδρομική διασυνοριακή κυκλοφορία και τις σχετικές διαδικασίες για όλες τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στην συγκεκριμένη σιδηροδρομική υποδομή.

Οι Ρυθμιστικοί Φορείς, πέραν της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Συνοριακής Διέλευσης, αναλαμβάνουν το έργο να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των κανόνων του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

ras-el-imageras-el-image
X