ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1) Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β’ 2962/18.07.2019,
2) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2013/25.07.2022 Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
3) Το από 29.08.2022 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.
4) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2363/30.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού
5) Τις με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2467/07.09.2022 έως και 2504/07.09.2022 αιτήσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετά την αξιολόγηση των 38 υποβληθεισών αιτήσεων (σχετ. 5) και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψήφιων μηχανοδηγών (Β. Ελλάδας), η Κ.Ε.Ε. ανακοινώνει τον κατάλογο των δικαιούχων συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Δευτέρα 12.09.2022 και ΩΡΑ 12:00 – 14:30 μ.μ. στο εξεταστικό κέντρο, Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ, επί της οδού Αγ. Άννης 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.
Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών στο εξεταστικό κέντρο ορίζεται στις 11:15 π.μ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13.09.2022 με τη χρήση τροχαίου υλικού Siemens στη διαδρομή Θεσσαλονίκη (ΕΣΘ) – Λιτόχωρο κι αντίστροφα. Ώρα έναρξης δρομολογίου 09:11 π.μ. με αφετηρία τον ΕΣΘ (αφορά τους υποψήφιους Β. Ελλάδος).
Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών ορίζεται στις 08:30 π.μ. στο ΕΣΘ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. 2467 07-09-2022
2. 2468 07-09-2022
3. 2469 07-09-2022
4. 2470 07-09-2022
5. 2471 07-09-2022
6. 2472 07-09-2022
7. 2473 07-09-2022
8. 2474 07-09-2022
9. 2475 07-09-2022
10. 2476 07-09-2022
11. 2477 07-09-2022
12. 2478 07-09-2022
13. 2479 07-09-2022
14. 2480 07-09-2022
15. 2481 07-09-2022
16. 2482 07-09-2022
17. 2483 07-09-2022
18. 2484 07-09-2022
19. 2485 07-09-2022
20. 2486 07-09-2022
21. 2487 07-09-2022
22. 2488 07-09-2022
23. 2489 07-09-2022
24. 2490 07-09-2022
25. 2491 07-09-2022
26. 2492 07-09-2022
27. 2493 07-09-2022
28. 2494 07-09-2022
29. 2495 07-09-2022
30. 2496 07-09-2022
31. 2497 07-09-2022
32. 2498 07-09-2022
33. 2499 07-09-2022
34. 2500 07-09-2022
35. 2501 07-09-2022
36. 2502 07-09-2022
37. 2503 07-09-2022
38. 2504 07-09-2022

Επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των ως άνω εξετάσεων οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες του εξεταστικού κέντρου για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ

ras-el-image
X