ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1) Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β’ 2962/18.07.2019,
2) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2013/25.07.2022 Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
3) Το από 02.11.2022 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.
4) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 3343/17-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού
5) Τις με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 3378/18-11-2022 και 3379/18-11-2022 αιτήσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετά την αξιολόγηση των 2 υποβληθεισών αιτήσεων (σχετ. 5) και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψήφιων μηχανοδηγών, η Κ.Ε.Ε. ανακοινώνει τον κατάλογο των δικαιούχων συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Τετάρτη 23.11.2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. στο εξεταστικό κέντρο Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ, επί της οδού Αγ. Άννης 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.
Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών στο εξεταστικό κέντρο ορίζεται στις 09:15 π.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. 3378 18-11-2022
2. 3379 18-11-2022

Επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των ως άνω εξετάσεων οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες του εξεταστικού κέντρου για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ

ras-el-imageras-el-image
X