Ανανέωση της έγκρισης της ΚΑΠΑ ΡΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (KR Hellas Limited), ως οργάνου επιθεώρησης, για τα Κεφάλαια 6.2 και 6.7 του Κανονισμού για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID)

Η Ολομέλεια της ΡΑΣ με την υπ’ αριθμ. 13419/20.07.2020 Απόφασή της, ανανέωσε την έγκριση της  ΚΑΠΑ ΡΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (KR Hellas Limited), ως οργάνου επιθεώρησης, για τα Κεφάλαια 6.2 και 6.7 του Κανονισμού για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID). Η διάρκεια ισχύος ανανέωσης της έγκρισης ορίστηκε έως 21-07-2024. 

ras-el-imageras-el-image
X